Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 16 mars 2018

Mer om världshistoriens mest träffsäkra profetior!


Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

·       världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
·       USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
·       USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
·       Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.

Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”. I dagens avsnitt tar vi en närmare titt på just vad det ”Det Lilla Hornet” representerar.

Som vanligt så gör Bibeln det ganska enkelt för oss att identifiera vem Det Lilla Hornet är. Bibeln ger oss ett stort antal ledtrådar, främst i Danielsbokens kapitel 7, för att vi inte ska kunna missta oss i det avseendet. Bruce Telfer tar upp 10 av dessa i sin föreläsning. De han räknar upp är:

1.     Det Lilla Hornet är ett kungadöme eller en politisk makt (en stat)
2.     Det Lilla Hornet är romerskt till sitt ursprung
3.     Det stiger upp mitt bland 10 andra horn
(där Bibeln berättar för oss att horn är kungadömen eller politiska maktenheter)
4.     Det förstör 3 av de 10 hornen i samband med sin egen tillblivelse
5.     Det skiljer sig från de övriga hornen i väsentliga avseenden
6.     Det är starkare än de övriga hornen
7.     Det förföljer Guds folk
8.     Det förändrar tider och lagar
9.     Det regerar under 1.260 år
10.  Det sätter sig upp emot Gud och talar ”stora ord” emot Honom

Redan 5 minuter in i föreläsningen ger Telfer oss svaret på vem Det Lilla Hornet är – den Romersk Katolska Kyrkan, eller snarare Påvestaten. Resten av föreläsningen ägnar han åt att detaljera varför den slutsatsen är korrekt och varför ingen annan slutsats kan dras. Notera dock att slutsatsen som dras gäller det system, den makt som finns bakom den Romersk Katolska kyrkan. Inte dess medlemmar eller dess utövare.

1.     Bruce Telfer börjar med en exposé över Katolska kyrkans historia, med fokus på dess statliga maktbefogenheter. Både historiskt men även idag har kyrkan haft sådana. Vatikanstaten betraktas som en stat som vilken som helst. De skickar ambassadörer till olika världens länder och tar emot sådana i sitt eget land. Så punkt ett passar in på Påvestaten.

2.     Med referenser till ytterligare historiskt material, samt genom att peka på dess namn – den Romersk Katolska kyrkan – drar Telfer slutsatsen att även punkt 2 är uppfylld. Ett annat intressant faktum är att både de gamla romerska kejsarna och påven går under benämningen Pontifex Maximus.

3.     När det Västromerska riket föll, år 476 e.kr., så delades det upp i tio olika kungadömen / riken.
(se kartan härintill)

4.     Mitt ibland dessa tio riken växer sedan påvedömet fram. Det börjar år 538 e.kr. En bysantisk general Belisarius (alltså tillhörande den Östromerska armén) tågar då in i Rom. Med beskydd från just denne Belisarius kliver Vigilius upp på påvetronen. Vigilius ges makt och befogenhet att agera som både kyrka och stat. Vi ser en förening mellan kyrka och stat.

I samband med att påvestaten etableras faller tre av de ursprungliga tio rikena ifrån. Det handlar om Vandalerna, Herulerna och Ostrogoterna. Telfer refererar till en historiebok som bekräftar detta som fakta. Men även vi kan göra detsamma genom att referera till något så banalt som Wikipedia. Följande 3 citat är hämtade därifrån:

a.     Vandalriket gick under mellan 533 och 534 och lades under Östrom.
b.     Denna grupp heruler blev på 470-talet en regional stormakt, men de besegrades ca 510 av langobarderna och var sedan av sekundär betydelse tills de assimilerades av andra folk.
c.      Ostrogoterna (eller östgoterna) hamnade under hunnernas välde år 375 och erövrade senare hela Italien och Västrom år 493 under Theoderik den store. Riket gick under på 550-talet.
Historieböckerna bekräftar alltså att tre riken gick under i samband med att Påvestaten etablerades år 538 e.kr.

5.     Påvestaten är en union mellan kyrka och stat. Det har rättighet att agera som både och. Påvestaten är på det sättet, som Bibeln uttrycker det, annorlunda än övriga riken / stater. Här är det intressant att notera att statyn i Danielsbokens andra kapital är gjort av både lera och järn. En kombination av samma metall som användes för att beskriva riket som regerade innan – d.v.s. Romarriket, samt en mjukare komponent – en kyrka.
 
6.     Just det faktum att Påvestaten kombinerar, som Telfer uttrycker det, ”de 2 svärden” alltså kyrka och stat, gör det till en oöverträffat stark stat. Att 1,4 miljarder människor tror att Påven är Guds vikarie här på jorden ger honom större makt än vad någon annan stat, med enbart militära medel, kan åstadkomma. Glöm inte heller av att Påvestaten, som vi konstaterat i tidigare inlägg i den här bloggen, är precis den skuggregering vi identifierat. Den finns alltså bakom varje regering och varje organisation av betydelse på det här klotet.

7.     Förföljer Påvestaten Guds folk. Under ”den mörka medeltiden” brändes kättare på bål. Kätteri är enligt Wikipedia att betrakta som ”en tidigare använd beteckning för villolära, det vill säga en åskådning som strider mot en etablerad trosuppfattning eller ett förhärskande samfunds tro.” Under medeltiden innebar detta att den som trodde på den Gud som Bibeln beskriver var en kättare. Den Katolska Kyrkan undanhöll Bibeln för folket och motarbetade varje försök till översättning till ett språk som de stora massorna förstod. Beräkningar visar att melllan 60-100 miljoner människor fick sätta livet till i Katolska Kyrkans försök att utrensa alla kättare- d.v.s. Guds folk.

8.     Påvestaten har ändrat Guds lagar – Guds budord. Det fjärde budordet säger att vi ska hålla Sabbaten helg, vi ska avstå från arbete denna dag. Sabbaten infaller historiskt på en lördag. Påvestaten ändrade detta år 354 e.kr. och införde söndagen som sin egen vilodag. Påvestaten tog också helt bort det andra budet, det som förbjuder dyrkan av avbilder. För att vi ändå skulle ha just 10 budord slog man isär det tionde budet i två delar.
Förändringen från Juliansk tideräkning till Gregoriansk (vilket i Sverige skedde i februari 1753) är det också den Katolska Kyrkan som ligger bakom

9.     Enligt Bibeln så ska Påvestaten regera (som en union mellan kyrka och stat) under 1.260 år. Sedan ska den dö en skendöd för att till slut återuppstå i sin ursprungliga form. Vi såg tidigare att Vigilius år 538 e.kr. blev den förste påven på tronen som hade både kyrkliga och statliga rättigheter. År 1798 e.kr. fråntog Napoleon, genom sin general Bethier, den dåvarande Påven sin statliga makt. Det kom att dröja ända till 1929 innan Påvestaten fick tillbaka sina ursprungliga befogenheter. Det var Mussolini som återupprättade dessa. Bibelns träffsäkerhet är alltså FENOMENAL. Mellan 1238 och 1798 är det just 1260 år!!! Därefter dör ”odjuret” en skendöd, precis som Bibelns profetior säger. Och den återuppstår flera år senare, alltså 1929.


10.  Påvestaten hävdar att dess ledare är denna jords gud. Den anser sig ha rätt att förfölja och döda kättare. Den har ändrat Guds lagar och tideräkningar. Den anser sig ha rätten att förlåta synder. Den menar att det inte finns någon frälsning utanför den egna kyrkan.
Påvestaten sätter sig utan tvekan ”upp emot Gud och talar ”stora ord” emot Honom”.  

På punkt efter punkt, som alltså utgör Bibelns beskrivning av den makt/stat som benämns ”odjuret” passar alltså Påvestaten in på beskrivningen. Det finns ingen annan organisation genom världshistorien som ens kan komma ifråga vad gäller detta. Påvestaten är alltså detsamma som ”Det lilla hornet”.

Betydelsen av allt detta är att Romarriket, i sin förändrade form (d.v.s. Påvestaten) är den makt som regerat över Guds folk (d.v.s. världen) alltsedan Romarriket ”föll” och kommer att göra så ända fram till Jesu Kristi återkomst. Därefter kommer det riket att förstöras (som vi såg i förra avsnittet).
Dags för en djupare genomgång av allt detta. Missa inte Bruce Telfers föreläsning om Det Lilla Hornet.


söndag 25 februari 2018

Världshistoriens mest träffsäkra profetior!

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.I dagens avsnitt leder Bruce Telfer oss in på, vad som kan tyckas vara, ett sidospår. Dagens avsnitt handlar om några av Bibelns profetior, särskilt då Daniels- och Uppenbarelseboken. Dessa båda böcker gör anspråk på att beskriva världshistorien, med fokus på vilka riken som kommer att styra över Guds Folk, från tiden för profetians nedtecknande fram till våra dagar och även bortom det. Det betyder att vi, genom att studera Bibelns profetior, bör kunna förstå något om USA:s roll i världen idag. Detta eftersom USA som vi sett är ett imperium som gör anspråk på att dominera världen. Men det kommer att dröja ända till del 8 av Bruce Telfers föreläsning innan vi får full klarhet i vad den rollen, USA:s roll går ut på.

Telfer börjar med att ge oss en förståelse för hur Bibeln, och särskilt då dess profetior, är uppbyggda. De är uppbyggda kring vissa principer. En särskilt viktig sådan princip är vad vi kan kalla för ”repetera och förstora” (eng. ”repeat and enlarge”. Principen går ut på att de historier som berättas i Bibelns tidiga delar kommer att repeteras, med fördjupad detaljförståelse, i dess senare delar. De bygger m.a.o. på varandra. Så för att förstå vad Bibeln har att säga om världshistorien så ska vi börja med kapitel 2 i Danielsboken. Där får vi en grundläggande förståelse. I kapitel 7 repeteras det hela men vi ges i tillägg en djupare insikt om vad som kommer att ske. Samma historia upprepas sedan i Danielsboken kapitel 8 & 11 för att därefter en sista gång repeteras och fördjupas i Uppenbarelseboken. Precisionen i dessa profetior är fullkomligt häpnadsväckande!
Det Bibeln berättar är att vi räknat från Daniels egen tid kommer att uppleva sammanlagt 4 riken som dominerar och styr över Guds folk (där Guds folk i Gamla Testamentet är judarna medan det i Nya Testamentet är hela världens invånare). Dessa 4 riken är:

 • Babylonien
 • Medien / Persien
 • Grekiska imperiet
 • Romerska imperiet
(Bibeln namnger de 3 första och ger tydliga ledtrådar för det fjärde).

Bibeln berättar att det sistnämnda riket ska vara ända till Jesu återkomst vid tidens slut. Nu kanske du fått lära dig att Romarriket föll med början redan 476 - då Västrom föll – medan år 1453 brukar räknas som årtalet då även Östrom upphörde att existera. Bibeln hävdar alltså att detta inte stämmer utan att de krafter som representerade Rom har levt vidare och existerar ännu idag. En närmare titt på den faktiska historien kommer att ge Bibeln rätt i den frågan. Så låt oss ta en djupare titt på vad som står i Bibelns profetior.


I Daniel 2 beskrivs världens historia som en staty. Babyloniens kung, Nebukadnessar, drömmer en dröm som han behöver få hjälp med att förstå och tolka. Gud ger honom, genom Daniel, den rätta tolkningen. I Nebukadnessars dröm ser han en staty uppdelad i 5 urskiljningsbara sektioner. Den statyn kommer att förintas när den träffas av en gigantisk klippa/sten. Stenen träffar statyn vid dess fötter.

Så vilka är sektionerna och vilken betydelse har de? Nebukadnessar såg i drömmen:

 • Ett huvud av guld
 • Ett bröstparti och armar av silver
 • En midja och ryggslut av koppar
 • Ben av järn
 • Fötter av järn och lera
Bibeln talar självt om att de olika partierna ska betraktas som riken som följer efter varandra. Bibeln talar också om att när klippan träffar statyn kommer de första fyra rikena att förintas medan ännu ett rike ska uppstå. Detta sistnämnda rike kommer att vara för evigt.

Bibeln berättar att huvudet representerar Babylonien (i Daniel kap 2 namnges detta). I Daniel kapitel 8 talar Bibeln även om att de nästföljande rikena kommer att vara Medien/Persien (=silver) och Grekland (=koppar). Återstår alltså då bara att lista ut vilket det sista riket kan vara. Nu kanske du protesterar och tycker att vi har både benen och fötterna kvar. Helt riktigt, men då glömmer du det faktum att metaller enligt Bibeln är att likna vid riken. Med den kunskapen konstaterar vi att vi har först ett rike / imperium som tar över efter grekerna medan vi har en union mellan ett rike (=järn) och något annat som är mjukare (=lera). Den enda tolkning som passar in på detta är Romarriket, följt av den Romersk Katolska Kyrkan (som sedan år 538 fungerat som en union mellan kyrka och stat). Den här tolkningen kan så här långt tyckas vila på lös grund. Men den kommer att stabiliseras allteftersom vi läser vidare i Bibeln och lyssnar vidare på Telfers föreläsning.  Stenen som träffar statyn vid fötterna representerar Jesus som återkommer vid tidens ände för att etablera det tusenåriga / eviga riket.


I Daniel 7 är det Daniel själv som drömmer en dröm om hur 4 stora odjur stiger upp ur havet. Det är ett lejon, en björn, en leopard och ett fruktansvärt odjur med 10 horn som är helt olikt de andra. Även i det här kapitlet får du veta att varje djur representerar ett kungarike samt att ett horn representerar ett kungar även det. Om det fjärde odjuret får du veta att 3 av dess 10 horn kommer att falla av när ett extra litet horn tränger fram. Det lilla hornet kommer att vara en kung som skiljer sig från de övriga. Han kommer att sätta sig upp emot ”den högste”, han kommer att ändra tider och lagar, han kommer att förfölja de heliga och hans rike kommer att vara ända till tidens ände. Att ”det lilla hornet” representerar just Påvestaten kommer vi att bli varse i nästa blogginlägg (med nästa del i Telfers presentation). Vi kommer då att analysera alla de kännetecken Bibeln ger för just ”det lilla hornet” och kommer att visa att ingen annan kung, ingen annan stat i världshistorien passar in på denna liknelse förutom just Vatikanen / Påvestaten. Men börja med att ta en titt på del 5 i Telfers serie ”Signs of the Times”